Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Bohinj za leto 2019

12.04.2019 330

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo),  Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2019 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 2/19) in Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na območju občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/19) objavlja Občina Bohinj

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove fasad na objektih v občini Bohinj za leto 2019

 

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev:

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel. 04 5 77 01 00, e-mail: obcina@bohinj.si

 

2. Namen in predmet javnega razpisa

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje obnove fasad na objektih v občini Bohinj za leto 2019 (v nadaljevanju: Razpis) je spodbujanje obnove objektov v smislu urejenosti zunanjega videza objektov in naselij, obnove in oživljanja vaških jeder in vasi na območju občine Bohinj.

Občina Bohinj bo sofinancirala celovite obnove fasad, izvedenih v času od 13. aprila 2019 do oddaje končnega poročila z zahtevkom za izplačilo – to je najkasneje do 20. novembra 2019.

 

3. Višina sredstev, ki se razpisujejo:

Razpisanih je 10.000,00 EUR sredstev, ki so zagotovljena v proračunu Občine Bohinj za leto 2019.

 

4. Upravičenci do razpisanih sredstev

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe ter upravniki večstanovanjskih objektov, ki na območju občine Bohinj načrtujejo obnovo fasad na stanovanjskih in nestanovanjskih objektih in imajo ustrezna soglasja in dokazila za obnovo fasad ter izpolnjujejo razpisne pogoje.

V primeru, da se obnavlja stavba v solastnini, je treba predložiti pisno soglasje solastnika, da soglaša z obnovo.

V primeru, da je prijavitelj najemnik objekta, je treba predložiti pisno upravno overjeno soglasje lastnika z morebitnimi pogoji.

V primeru etažnih lastnikov lahko prijavo na razpis oddajo etažni lastniki oziroma v njihovem imenu upravnik stavbe s sklepom etažnih lastnikov, sprejetim z ustrezno večino.

Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih obveznosti do Občine Bohinj.

Upravičenci, ki s svojimi projekti kandidirajo za proračunska sredstva na tem razpisu, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih Občine Bohinj.

 

5. Splošni in posebni pogoji:
 • Dela morajo biti izvedena v skladu s pogoji razpisa, predpisi in prostorskimi akti Občine Bohinj.
 • Obnova fasade objekta, ki leži na območju občine Bohinj, mora biti celovita ter izvedena v času od 13. aprila 2019 do oddaje končnega poročila z zahtevkom za izplačilo – to je najkasneje do 20. novembra 2019.
 • Barva fasade mora biti izvedena v beli barvi oziroma v odtenkih bele barve. Izjemoma je dopustno odstopanje od določila barve fasade v primeru, da je v pogojih Zavoda za varstvo kulturne dediščine zahtevana drugačna barva fasade.
 • Predmet sofinanciranja so obnove fasad na zakonito zgrajenih stanovanjskih in nestanovanjskih stavbah, ki so starejši od petih (5) let.
 • Predmet sofinanciranja niso obnove fasad pomožnih objektov (npr. garaže, lope, vrtne ute in drugi enostavni ter nezahtevni objekti).
 • Dela obnove fasad morajo izvajati registrirani in za to usposobljeni izvajalci.
 • Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški celovite obnove fasade (t.j. obnova fasade celotnega objekta), kar predstavlja material in storitev obnove fasade – postavitev fasadnega odra, odstranitev ometa, zaščita oken, popravilo fasadnega ometa, izvedba toplotne izolacije, oplesk fasade, in drugi stroški, ki se neposredno nanašajo na obnovo fasade objekta.
 • Prijavitelj lahko, v obdobju 20 let, samo enkrat kandidira za isto stavbo.

 

Za prijavljeno investicijo obnove fasad mora prijavitelj pridobiti oziroma predložiti:

 • Pisno soglasje solastnika, da soglaša z obnovo (če je objekt v solastnini) oziroma sklep etažnih lastnikov, sprejetim z ustrezno večino, če je objekt v etažni lastnini in vlogo oddaja upravnik oziroma pisno upravno overjeno soglasje lastnika z morebitnimi pogoji (če je vlagatelj najemnik objekta).
 • V primeru, da je objekt oz. območje varovano kot kulturna dediščina, morajo biti dela izvedena skladno s pogoji in smernicami kulturnovarstvene službe (Zavod RS za varstvo kulturne dediščine).
 • Na območju varovanja narave (Natura 2000, ekološka pomembna območja, naravna vrednota, zavarovana območja…)je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje (Agencije RS za okolje), v kolikor je skladno s področno zakonodajo glede na obseg investicije to potrebno.
 • V kolikor gre za investicijo, za katero je skladno z gradbeno zakonodajo potrebno gradbeno dovoljenje, je potrebno vlogi priložiti gradbeno dovoljenje ter dela izvesti skladno z gradbenim dovoljenjem.
 • Predračunska vrednost predvidene investicije s popisom del, pripravljena s strani gospodarskega subjekta, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti.
 • Dokazilo o legalnosti objekta (gradbeno ali uporabno dovoljenje)

Če je prijavitelj ob oddaji vloge zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki vplivajo na dodelitev sredstev, ali bo sredstva porabil nenamensko ali v nasprotju s predpisi, vlogo in razpisom, mora sredstva v celoti vrniti, skupaj z zamudni obrestmi, ki tečejo od dneva izplačila sredstev do plačila.

 

6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev

Posamezne vloge bodo ovrednotene na podlagi podanih meril (*opomba: točke se pri točkah b) in f) ne seštevajo):

a.) Kategorija registrirane kulturne dediščine:

 • objekt je zavarovan kot dediščina oziroma se nahaja na območju naselbinske ali stavbne dediščine      

12

 

 

b.) Dotrajanost objekta:

 • močno odpadanje ometa

13

 • delno odpadanje ometa ali luščenje zaključnega sloja na posameznih mestih

9

 • vidne poškodbe zaključnega sloja na stavbi oz. močna onesnaženost stavbe

4

*OPOMBA: točke se med seboj ne seštevajo

 

 

 

c.) Objekti z neustreznimi arhitekturnimi rešitvami:

 • neustrezna obstoječa barva fasade

4

 • moteči elementi na fasadi objekta (napeljava, žlebovi, reklame ipd.)

3

 

 

d.) Delno obnovljeni ali nedokončani objekti:

 • objekt je delno obnovljen ali nedokončan

(fasada, stavbno pohištvo, balkoni)

4

 

 

e.) Lega objekta v prostoru:

 • objekt leži na ožjem območju vasi/naselja

6

 • v bližini državne ceste

4

 • v neposredni bližini naravne ali kulturne znamenitosti

4

 

 

f.) Lega objekta v predelu, ki je že obnovljen:

 • objekt leži v bližini obnovljenih stavb

(obnovljene stavbe so oddaljene manj kot 30 m)

4

 • objekt leži v bližini obnovljenih stavb

2

(obnovljene stavbe so oddaljene manj kot 60 m)

 

*OPOMBA: točke se med seboj ne seštevajo

 

 

7. Višina sofinanciranja

Komisija bo vlogo vrednotila skladno z merili iz 6. točke tega razpisa. Občina Bohinj bo prejemnikom sredstev na podlagi zbranih točk sofinancirala do največ 50% neto vrednosti opravljenih del obnove fasade na stavbi. Maksimalni znesek subvencije je 2.000,00 EUR/stavbo.

V primeru, da je investicija izvedena v nižji vrednosti, kot je znašala predračunska vrednost, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zniža.

 

8. Vsebina vloge

Vloga mora vsebovati:

 1. Izpolnjen obrazec vloge,   * (OBRAZEC 1)
 2. Predračun predvidene investicije s popisom del, pripravljena s strani gospodarskega subjekta, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti
 3. Pisno izjavo solastnikov stavbe, da soglašajo z obnovitvenimi deli, v kolikor investitor ni edini lastnik objekta ALI
  Pisno soglasje lastnikov večstanovanjskega objekta oziroma sklep etažnih lastnikov, sprejetim z ustrezno večino, v kolikor je prijavo v imenu etažnih lastnikov oddal upravnik večstanovanjskega objekta ALI
  Upravno overjeno soglasje lastnika, če je prijavitelj najemnik objekta
 4. Dokazilo o legalnosti objekta (gradbeno ali uporabno dovoljenje)
 5. Vsaj dve fotografiji stanja objekta pred prenovo fasade (barvni tiskan izvod ali oddaja fotografij na elektronskem digitalnem nosilcu ali mediju oziroma po e-pošti na obcina@bohinj.si s pripisom: ''za Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad'')
 6. Soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije k predvideni investiciji (v kolikor je objekt oz. območje varovano kot kulturna dediščina)
 7. Naravovarstveno soglasje Agencije RS za okolje (v kolikor se objekt nahaja v naravovarstvenem območju in je glede na obseg investicije pridobitev soglasja potrebna)
 8. Gradbeno dovoljenje v primeru, če je glede na obseg del to potrebno po gradbeni zakonodaji

* Dokumentacija a) OBRAZEC 1 te točke razpisa je del razpisne dokumentacije in je na voljo na spletni strani Občine Bohinj na zavihku Javni razpisi in druge javne objave (www.obcina.bohinj.si/Razpisi) oziroma je na voljo za prevzem na Občinski upravi Občine Bohinj v času uradnih ur.

Vloga mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. S prijavo na razpis prijavitelj soglaša z bistvenimi sestavinami pogodbe o sofinanciranju. Vzorca pogodbe ni potrebno prilagati vlogi za prijavo na razpis.

 

9. Rok za prijavo in način predložitve vlog

Razpisni rok začne teči naslednjega dne po objavi tega razpisa in se zaključi 24. junija 2019. 

Vloge morajo biti dostavljene najkasneje do 24. junija 2019:

 • po pošti priporočeno na: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 24. junija 2019) ali
 • osebno v tajništvu Občine Bohinj (najkasneje do 24. junija 2019 do 14. ure).

Vloge morajo biti v zapečateni ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v občini Bohinj za leto 2019« na sprednji strani ter opremljena s polnim naslovom vlagatelja.

 

10. Roki za odpiranje vlog

Odpiranje vlog se bo izvedlo predvidoma 26. junija 2019 ob 9.00 uri v sejni sobi Občine Bohinj. Odpiranje vlog ni javno.

 

11. Obravnava vlog

Komisija, ki jo je za ta namen imenoval župan, po izteku razpisanega roka vloge odpre in jih obravnava.

Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki so zahtevane po razpisu. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem danem roku ne bo dopolnil, se s sklepom zavrže.

Nepravilno označene vloge ter vloge, ki niso bile vložene v predpisanem razpisnem roku oziroma niso bile dopolnjene v danem roku ali jih ni vložila upravičena oseba, pristojni organ občinske uprave zavrže s sklepom, neutemeljene vloga pa s sklepom zavrže. Zoper sklep je možna pritožba na župana Občine Bohinj.

Vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi meril, navedenih pod točko 6 tega razpisa.

 

12. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev, praviloma v roku 10 dni od zadnjega odpiranja vlog. Zoper navedeni sklep je možna pritožba na župana Občine Bohinj.

Upravičenec je po preteku pritožbenega roka dolžan skleniti z Občino Bohinj pogodbo o sofinanciranju, v kateri se določijo medsebojna razmerja. S pogodbo se tudi določi, da upravičenec finančna sredstva odobrena s pogodbo, pridobi šele po zaključku vseh del, oddaji končnega poročila z zahtevkom za izplačilo sredstev ter terenskem ogledu komisije imenovane s strani župana. Če se upravičenec v postavljenem roku ne odzove na poziv oziroma ne sklene pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

 

13. Nakazilo dodeljenih sredstev prejemnikom ter končno poročilo o izvedenih delih z zahtevkom za izplačilo sredstev

Prejemnik sredstev je dolžan najkasneje do 20. novembra 2019 izvesti obnovo fasade, ki je predmet sofinanciranja in do 20. novembra 2019 Občini Bohinj predložiti popolno končno poročilo o izvedenih delih z zahtevkom za izplačilo sredstev.

Končno poročilo o izvedenih delih z zahtevkom za izplačilo sredstev naj vsebuje vsaj:

 • Podatki o upravičencu (ime, priimek, naslov), navedba št. sklepa o dodelitvi sredstev, št. pogodbe o sofinanciranju),
 • fotokopije računov za izvedena dela, ki so predmet sofinanciranja. Račun se mora glasiti na upravičenca po tem razpisu,
 • vsaj dve (2) barvni fotografiji fasade objekta po izvedenih delih obnove fasade,
 • opis izvedenih del.

 

Pogodbeni znesek bo Občina Bohinj nakazala na transakcijski račun prejemnika sredstev trideseti (30) dan po ogledu zaključenih del na terenu. Ogled opravi strokovna komisija najkasneje do 27. 11. 2019.

 

14. Razpisna dokumentacija in informacije

Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka razpisnega roka v času uradnih ur v pisarni št. 22 Občine Bohinj. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Bohinj na zavihku Javni razpisi in druge javne objave (www.obcina.bohinj.si/Razpisi).

V primeru, da v okviru postavljenih rokov sredstva ne bodo v celoti izkoriščena, lahko Občina Bohinj na krajevno običajen način ponovno objavi razpis za preostala sredstva.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na sedežu Občine Bohinj, pri Nataši Fujs, na telefonski številki 04 577 01 39 ali prek e-pošte: natasa.fujs@obcina.bohinj.si.

Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?